Trần Nhật Lam
 • Trần Nhật Lam
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 01679.904.486
 • muonghoong76@gmail.com
 • Công tác tại trường TH-THCS Mường Hoong năm 2000.
Trần Văn Huy
 • Trần Văn Huy
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 01684.127.594
 • tvhuy1808@gmail.com