Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 112/SGDĐT-GDTrTH ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường. Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, số sách ngoài những hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, số sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, số sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Việc thực hiện hồ sơ, số sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
3. Hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, số sách của nhà trường và giáo viên. Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo điều 5 Thông tư số 14/2018/TT-BGDDT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm quy định về hồ sơ, số sách trong nhà trường./.
Trần Nhật Lam