CĂN CỨ BAN HÀNH VĂN BẢN PHẢI KIỂU CHỮ NGHIÊNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Nghị định này thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; theo đó, Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ ban hành trên cơ sở Nghị định 110 và Nghị định 09 cũng đồng thời hết hiệu lực.
(Thể thức văn bản cũ)
(Thể thức văn bản mới)
Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định một số điểm mới, khác biệt so với quy định về thể thức văn bản tại Thông tư 01/2011/TT-BNV.
Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV, phần căn cứ ban hành văn bản không được quy định riêng biệt, cụ thể; phần này được nêu chung với phần nội dung văn bản:
Phần nội dung (bản văn) được trình bày bằng chữ in thường (được dàn đều cả hai lề), kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14 (phần lời văn trong một văn bản phải dùng cùng một cỡ chữ); khi xuống dòng, chữ đầu dòng phải phải lùi vào từ 1cm đến 1,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing) trở lên; khoảng cách tối đa giữa các dòng là 1,5 dòng (1,5 lines).
Đối với những văn bản có phần căn cứ pháp lý để ban hành thì sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu (;) “chấm phẩy”, riêng căn cứ cuối cùng kết thúc bằng dấu (,) “phẩy”.
Theo đó, Thông tư  01 quy định phần căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng kiểu chữ đứng, sau mỗi căn cứ là dấu (;) chấm phẩy, sau căn cứ cuối cùng là dấu (,) phẩy.
Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ hơn, tách phần căn cứ ban hành văn bản ra để quy định chi tiết, cụ thể như sau:
Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản. Căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành).
Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).
Như vậy, Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định căn cứ ban hành văn bản được thể hiện một cách chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, là cơ sở để ban hành nên các loại văn bản. Nghị định quy định phần căn cứ này được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, nhấn mạnh sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối mỗi căn cứ là dấu chấm phẩy, dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm. Cách trình bày này có điểm khác biệt lớn và cụ thể, rõ ràng hơn so với quy định tại Thông tư 01 của Bộ Nội vụ./.

Trần Nhật Lam