TỰ XƯNG LÀ THANH TRA, KIỂM TOÁN, CÔNG AN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019 rất bận rộn; Qua phản ánh của một số cơ quan, đơn vị hiện nay có một số người tự giới thiệu là ở các cơ quan chức năng như thanh tra, kiểm toán, công an đến liên hệ công việc (yêu cầu cung cấp số liệu, hồ sơ dự án… để thanh tra, kiểm tra). Về nội dung này, UBND huyện có ý kiên như sau:

Việc đi kiểm tra, thanh tra là việc làm bình thường của các đơn vị (thanh tra, kiểm toán, công an), tuy nhiên công tác đi thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch từ trước và được cấp có thâm quyền phê duyệt, đồng thời được thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện biết để phối hợp chỉ đạo. Đến thời điểm này UBND huyện không nhận được bất kỳ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra.
Với lý do như trên UBND huyện đề nghị: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (KTXH, ANQP của đơn vị mình) trường hợp có các đơn vị (thanh tra, kiểm toán, công an) đến liên hệ công việc mà không có kế hoạch từ trước, thì báo cáo ngay cho UBND huyện biết đê chỉ đạo, đồng thời không được cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan khi chưa có ý kiên của UBND huyện.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.