Quy tắc nhập liệu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dấu câu và kí hiệu
Đối với dấu câu và các kí hiệu, vấn đề quan trọng nhất trong kĩ thuật nhập liệu là có hay không có khoảng trắng trước và sau dấu hay kí hiệu được dùng. Hiện nay chưa có văn bản nào quy định thống nhất và có hệ thống trong cả nước về việc này. Bảng dưới đây được mô tả dựa trên việc tham khảo và tổng hợp những quy tắc đã sử dụng phổ biến trong nhiều loại tài liệu khác nhau trong nước, có đối chiếu với các bộ tiêu chuẩn hoặc quy tắc phổ biến trên thế giới.

Có hai loại khoảng trắng trong một văn bản nói chung:
– Khoảng trắng (bình thường): kí tự rỗng, tạo ra một khoảng trống trên văn bản khi in ra giấy.
– Khoảng trắng dính: là khoảng trắng nhưng không bị tách rời khỏi từ hoặc số liền trước khi xuống hàng ở cuối câu. Cần dùng khoảng trắng này khi muốn kéo kí hiệu ở cuối dòng trên xuống dòng dưới cùng với kí tự hay kí số liền trước, thay vì dùng lệnh/phím ngắt dòng (trên máy tính: nhấn Shift + Enter) hay xuống dòng (nhấn phím Enter).
Bảng mô tả kĩ thuật nhập liệu
dành cho các dấu câu và kí hiệu trong văn bản
Dấu, kí hiệu
Tên gọi
Cách trước
Cách sau
,
Phẩy văn bản
Không
Khoảng trắng
,
Phẩy số thập phân
Không
Không
.
Chấm văn bản
Không
Khoảng trắng
.
Chấm đơn vị số
Không
Không
;
Chấm phẩy
Không
Khoảng trắng
:
Hai chấm
Không
Khoảng trắng
!
Chấm than
Không
Khoảng trắng
?
Chấm hỏi
Không
Khoảng trắng
Gạch nối (ngắn)
Không
Không
Gạch ngang (dài)
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng dính
/
Gạch chéo
Không
Không
Ba chấm
Không
Khoảng trắng
[…]
Chấm lửng
Khoảng trắng
Khoảng trắng
(
Ngoặc đơn mở
Khoảng trắng
Không
)
Ngoặc đơn đóng
Không
Khoảng trắng
[
Ngoặc vuông mở
Khoảng trắng
Không
]
Ngoặc vuông đóng
Không
Khoảng trắng
{
Ngoặc móc mở
Khoảng trắng
Không
}
Ngoặc móc đóng
Không
Khoảng trắng
Ngoặc kép mở
Khoảng trắng
Không
Ngoặc kép đóng
Không
Khoảng trắng
Nháy mở
Khoảng trắng
Không
Nháy đóng
Không
Khoảng trắng
Phẩy trên
Không
Không
*
Sao (hoa thị)
Không
Khoảng trắng
&
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng dính
+ – x ÷ ±
= ≠ < > ≤ ≥ ~ ∑ …
Kí hiệu toán học
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng dính
°
Độ (nhiệt độ)
Khoảng trắng dính
Không
°
Độ (góc)
Không
Khoảng trắng dính
%
Phần trăm
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng
g, cm, h, s, l,…
Đơn vị đo lường
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng
$, £, €, đ,…
Đơn vị tiền tệ
Khoảng trắng dính
Khoảng trắng
– Một số kí hiệu phái sinh từ các đơn vị kể trên có thể áp dụng tương tự đối với kí hiệu gốc.
– Riêng với đơn vị đo độ (°), khi đi kèm với các kí hiệu khác thì không có khoảng trắng phía sau: viết °C, °F, °K,…; không viết ° C, ° F, ° K,…
– Cần phân biệt các dấu gạch nối (-) và gạch ngang (–):
+ dấu gạch nối (ngắn) có chức năng nối liền hai từ đứng cạnh nhau thành một từ ghép, một chuỗi khái niệm không tách rời, hoặc một chuỗi giá trị liên tục: nhận thức-phát ngôn, hệ thống tác giả-năm, những năm 1991-1996,…
+ dấu gạch ngang (dài) có chức năng tách rời một thành phần ra khỏi một tổng thể, thành một đơn vị tương đối độc lập, thường là câu chú thích trong một câu khác: “Đặc biệt là vấn đề bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với vận tải hàng hoá – biện pháp có thể bù đắp một phần sự cố cho chủ tàu…”

Trần Nhật Lam: (Sưu tầm)