Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đăk Glei

Lượt xem:

Đọc bài viết

Những năm qua, huyện Đăk Glei luôn xác định công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt. Do đó, công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy của nhà nước, năng lực và chỉ số cải cách của huyện từng bước được nâng lên.

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã thường xuyên theo  dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua triển khai bước đầu, chất lượng dịch vụ công của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện được nâng lên, thái độ phục vụ, năng lực của cán bộ, công chức được cải thiện; hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu sử dụng của cán bộ công chức, viên chức; hệ thống quản lý văn bản và điều hành eOffice được triển khai xuống tới các xã, thị trấn.

Giải quyết thủ tục hành chính tại xã Đăk Pek

Đầu năm 2018, UBND huyện đã đưa 100% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã vào thực hiện cơ chế một cửa và tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, HTQLCL đã được triển khai áp dụng trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và đang triển khai áp dụng tại hai đơn vị hành chính cấp xã (UBND xã Đăk Kroong và UBND thị trấn Đăk Glei); Qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức, góp phần công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước .

 Theo: A Lộc – Cổng TT ĐT huyện Đăk Glei